Jumat, 29 Juli 2011

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 8)
SMP/ MTs
:
SMP NEGERI 20 SURABAYA
Mata Pelajaran
:
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Kelas/  Semester
:
IX (sembilan)/ 2 (dua)
Standar Kompetensi
:
2. Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi
Kompetensi Dasar
:
2.3. Mengakses beberapa situs untuk memperoleh informasi yang bermanfaat.
Indikator
:
·         Men – Download informasi
·         Mencopy Paste informasi dari internet
·         Mengolah informasi menggunakan program pengolah kata dari hasil download
Alokasi Waktu
:
6 x 40 menit ( 3 x pertemuan )

A.  Tujuan Pembelajaran
Siswa mampu :
·         Melakukan pelacakan dengan mengakses internet
·         Melakukan proses download
·         Melakukan proses penyimpanan hasil download
·         Melakukan Copy Paste informasi
·         Melakukan pengolahan informasi dengan program pengolah kata

A.    Materi Pembelajaran
·         Men – download informasi
·         Pengolahan informasi dari internet

B.     Metode Pembelajaran
      Pendekatan Model CTL dan life skill

C.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan pertama ( 2 x 40 menit)
            1. Kegiatan Pendahuluan
·         Menanyakan tentang materi minggu yang lalu
·         Menyampaikan tujuan pembelajaran
            2. Kegiatan Inti
·         Siswa membentuk kelompok diskusi
·         Melakukan pencarian informasi dengan mengakses internet
·         Melakukan proses download
·         Menyimpan data hasil download
·         Guru memonitor kegiatan siswa
            3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan resume hasil proses download
·         Menarik kesimpulan tentang pembelajaran pencarian informasi

Pertemuan kedua (2 x 40 menit)
            1. Kegiatan Pendahuluan
                Motivasi dan Apersepsi (dideskripsikan)
            2. Kegiatan Inti
·         Siswa membentuk kelompok diskusi
·         Melakukan pencarian informasi dengan mengakses internet
·         Secara bergiliran tiap anggota kelompok melakukan copy paste terhadap informasi yang di dapat ke lembar kerja program word
·         Menyimpan data hasil copy paste
·         Guru memonitor kegiatan siswa
·         Mengerjakan lembar kerja
            3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan
·         Menarik kesimpulan tentang pembelajaran Copy Paste informasi / data
Pertemuan ketiga (2 x 40 menit)
            1. Kegiatan Pendahuluan
                Motivasi dan Apersepsi (dideskripsikan)
            2. Kegiatan Inti
·         Siswa membentuk kelompok diskusi
·         Membuka kembali hasil down load dengan program pengolah kata
·         Mengolahnya hingga mendapatkan informasi sebagai karya tulis
·         Guru memonitor kegiatan siswa
·         Mencetak dokumen
·         Penugasan
3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan
·         Menarik kesimpulan tentang pembelajaran pengelolaan informasi dari internet dengan menggunakan program pengolah kata.
           
D.    Sumber Belajar
      Komputer, koneksi internet, lembar kerja, media cetak (buku, majalah dsb.)

E.     Penilaian 
1. Teknik
Tes Unjuk kerja
2. Bentuk Instrumen
Tes identifikasi
Uji Prosedur produk
3. Soal / Instrumen
Tes identifikasi
1. Tunjukkanlah cara mencari informasi pendidikan di internet !
2. Bukalah situs yang memberikan informasi tentang pendidikan tersebut!
3. Pilihlah informasi penting dan download lah !
4. Simpanlah ke media penyimpanan data

Uji Prosedur produk
1. Bukalah hasil down load dengan program pengolah kata!
2. Olah hingga berbentuk informasi!
3. Hiasi dengan tampilan menarik dan cetaklah!Mengetahui                                                                              Surabaya, 15 Juli 2011       
KepalaSekolah,                                                                        Guru Mata Pelajaran
                                                                                                


SUPARNO, S.Pd, SE, MM                                                      W I D O D O

1 komentar:


- Cầm lấy cái này, sau này nếu ngươi gặp những chuyện như vừa rồi, ngươi hãy lắc cái chuông lên.
Từ trong túi trữ vật Vương Lâm lấy ra một cái chuông, đặt trong tay cô bé.

Cái chuông này chính là lấy được của Khâu Tứ Bình. Sau mấy ngày nghiên cứu, phát hiện chiếc chuông này cùng một loại với kiện Linh Đang Pháp bảo của thượng cổ tu sĩ trước đây.

Sau khi nghiên cứu, từ ba cái chuông này Vương Lâm phát hiện ra mấy cái ấn quyết. Sau khi nếm thử phương pháp sử dụng một chút, hắn rất vừa lòng với uy lực của nó.

Càng đặc biệt là giữa ba cái chuông này có được một sự liên hệ kỳ lạ. Chỉ cần rung chuông, bất kể là ở nơi nào, hắn đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập công ty

Mặt khác, từ trong túi trữ vật của Khâu Tứ Bình, Vương Lâm còn phát hiện ra một cái vỏ kiếm.

Khi thấy được vỏ kiếm này, Vương Lâm lập tức lấy ra ba cái vỏ kiếm trong túi trữ vật

Posting Komentar