Jumat, 29 Juli 2011

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 7)
SMP/ MTs
:
SMP NEGERI 20 SURABAYA
Mata Pelajaran
:
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Kelas/  Semester
:
IX (sembilan)/ 2 (dua)
Standar Kompetensi
:
2. Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi
Kompetensi Dasar
:
2.2. Mengidentifikasi beberapa layanan informasi yang ada di internet.
Indikator
:
·         Mengidentifikasi layanan e-mail yang ada di internet
·         Mengidentifikasi manfaat layanan yahoo messenger.
Alokasi Waktu
:
10 x 40 menit ( 5 x pertemuan )

A.  Tujuan Pembelajaran
Siswa mampu :
·   Membuat email
·   Mengirim e-mail
·   Menerima e-mail
·   Membuka e-mail
·   Mengirin data / informasi melalui layanan chatting ( yahoo messenger )

A.    Materi Pembelajaran
Layanan Internet
·         E-mail
·         Chatting (yahoo messenger )

B.     Metode Pembelajaran
Pendekatan Model CTL dan life skill

C.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan pertama ( 2 x 40 menit)
            1. Kegiatan Pendahuluan
·         Menanyakan tentang materi minggu yang lalu
·         Menyampaikan tujuan pembelajaran
            2. Kegiatan Inti
·         Siswa membentuk kelompok diskusi
·         Membuka salah satu situs menyediakan e-mail gratis ( yahoo )
·         Mencari  informasi di media cetak (buku, majalah dsb.) tentang layanan internet yang digunakan untuk akses internet
·         Membuka fasilitas e-mail gratis yahoo
·         Guru memonitor aktivitas siswa selama kegiatan

            3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan
·         Menarik kesimpulan tentang pembelajaran perangkat teknologi informasi dan komunikasi
Pertemuan kedua (2 x 40 menit)
            1. Kegiatan Pendahuluan
                Motivasi dan Apersepsi (dideskripsikan)
            2. Kegiatan Inti
·         Siswa membentuk kelompok diskusi
·         Membuka  situs yahoo
·         Membuka fasilitas e-mail gratis yahoo
·         Secara bergiliran anggota kelompok mengisi formulir  e-mail (agree)
·         Guru memonitor aktivitas siswa selama kegiatan
            3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan
·         Menarik kesimpulan tentang pembelajaran akses internet
Pertemuan ketiga (2 x 40 menit)
            1. Kegiatan Pendahuluan
                Motivasi dan Apersepsi (dideskripsikan)
            2. Kegiatan Inti
·         Siswa membentuk kelompok diskusi
·         Membuka  situs yahoo
·         Membuka e-mail yang telah dibuat
·         Mengirim data melalui e-mail
·         Guru memonitor aktivitas siswa selama kegiatan
            3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan
·         Menarik kesimpulan tentang pembelajaran akses internet
Pertemuan keempat (2 x 40 menit)
            1. Kegiatan Pendahuluan
                Motivasi dan Apersepsi (dideskripsikan)
            2. Kegiatan Inti
·         Siswa membentuk kelompok diskusi
·         Membuka  situs yahoo
·         Membuka e-mail yang telah dibuat
·         Membuka, Membalas dan menghapus e-mail yang masuk
·         Guru memonitor aktivitas siswa selama kegiatan
·         Penugasan
            3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan
·         Menarik kesimpulan tentang pembelajaran akses internet

Pertemuan kelima (2 x 40 menit)
            1. Kegiatan Pendahuluan
                Motivasi dan Apersepsi (dideskripsikan)
            2. Kegiatan Inti
·         Siswa membentuk kelompok diskusi
·         Membuka layanan yahoo messenger
·         Memasukkan ID (alamat e-mail) dan password yang telah dibuat
·         Melakukan Sign In
·         Melakukan chatting singkat ke kelompok lain
·         Mengirim data / informasi ke kelompok yang diinginkan
·         Menerima dan menyimpan data hasil pengiriman
·         Guru memonitor aktivitas siswa selama kegiatan
·         Penugasan
            3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan
·         Menarik kesimpulan tentang pembelajaran akses internet

D.    Sumber Belajar
Komputer, koneksi internet, lembar kerja, media cetak (buku, majalah dsb.)

E.     Penilaian 
1. Tehnik
     Observasi
2. Bentuk Instrumen
Lembar Observasi
3. Soal Instrumen
Lembar Observasi
Instrumen Skala Kuantitas Nilai 1[(Jumlah-skor/8 )x10]
4 3 2 1
1. Tunjukkanlah langkah – langkah untuk membuat alamat e-mail gratis    melalui Yahoo
2. Melakukan pengisian formulir registrasi
3. Membuka surat (e-mail) masuk
4. Mengirim atau membalas e-mailMengetahui                                                                              Surabaya, 15 Juli 2011       
KepalaSekolah,                                                                        Guru Mata Pelajaran
                                                                                                


SUPARNO, S.Pd, SE, MM                                                      W I D O D O

1 komentar:

của mình. Sau khi so sánh, bốn cái vỏ kiếm này giống nhau như đúc, chỉ có hoa văn trên đó có chút khác biệt.

Năm tháng dần trôi, nháy mắt đã qua hai năm!

Chu Như đã được năm tuổi.

Hai năm này, Vương Lâm không ít lần phải dở khóc dở cười. Cô bé không còn như trước kia, cứ hay im lặng, mà đã bắt đầu có chút bướng bỉnh. Những khi Vương Lâm không bên cạnh, cô bé liền đem chuông ra chơi đùa. Chỉ cần cái chuông thoáng động, Vương Lâm sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cô bé.
dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập công ty
Đối với hành vi này của đứa nhỏ, Vương Lâm có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì. Tuy nhiên sau vài lần, Chu Như cũng linh mẫn nhận ra, sẽ không rung lên nữa mà đem nó nâng niu để trong lòng ngực, luôn đặt bên người, coi như là một bảo bối.

Hai năm này, Vương Lâm cũng có một lần mang cô bé trở lại gặp cha mẹ, chẳng qua là lúc cha mẹ cô bé đã ngủ say.

Posting Komentar