Jumat, 29 Juli 2011

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 6)
SMP/ MTs
:
SMP NEGERI 20 SURABAYA
Mata Pelajaran
:
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Kelas/  Semester
:
IX (sembilan)/ 2 (dua)
Standar Kompetensi
:
1.      Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi
Kompetensi Dasar
:
2.1. Mendemontrasikan akses internet  sesuai dengan prosedur
Indikator
:
·         Mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet
·         Menulis nama-nama domain di address bar
·         Melakukan pelacakan alamat Web melalui search engine
Alokasi Waktu
:
8 x 40 menit ( 4 x pertemuan )

A.    Tujuan Pembelajaran
      Siswamampu :
·         Mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet
·         Mengidentifikasi nama domain internet
  • Mengidentifikasi situs yang menyediakan search engine internet
  • Mengidentifikasi tampilan halaman web dari hasil pencarian search engine
  • Melakukan pelacakan alamat Web melalui search engine
  • Membuka situs

B. Materi Pembelajaran
Akses Internet
·         Perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet
·         Penulisan nama domain
·         Search engine
1.      Google
2.      Yahoo
C. Metode Pembelajaran
Pedekatan Model Contekstual Teaching Learning (CTL) dan life skill, Demontras
i.
D.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan pertama ( 2 x 40 menit)
            1. Kegiatan Pendahuluan
·         Menayangkan beberapa contoh perangkat lunak internet beserta menu dan iconnya
·         Menyampaikan tujuan pembelajaran

            2. Kegiatan Inti
·         Siswa membentuk kelompok diskusi
·         Mengamati perangkat lunak  yang terinstal dikomputer yang digunakan mengakses internet 
·         Membuka perangkat lunak yang digunakan untuk akses internet
·         Mengidentifikasi menu dan icon yang terdapat pada jendela perangkat lunak internet
·         Mengerjakan lembar kerja
            3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan
·         Menarik kesimpulan tentang pembelajaran perangkat teknologi informasi dan komunikasi

Pertemuan kedua ( 2 x 40 menit)
            1. Kegiatan Pendahuluan
·         Menayangkan tentang pelajaran minggu yang lalu
·         Menyampaikan tujuan pembelajaran
            2. Kegiatan Inti
·         Siswa membentuk kelompok diskusi
·         Mencari  informasi di media cetak (buku, majalah dsb.) tentang nama domain
·         Secara bergiliran anggota kelompok melakukan pengetikan domain pada adreess bar
·         Mengerjakan lembar kerja
            3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan
·         Menarik kesimpulan tentang pembelajaran nama domain

Pertemuan Ketiga ( 2 x 40 menit)
            1. Kegiatan Pendahuluan
·         Menayangkan beberapa contoh  tentang penggunaan Search engine
·         Menyampaikan tujuan pembelajaran
            2. Kegiatan Inti
·         Siswa membentuk kelompok diskusi
·         Mencari  informasi di media cetak (buku, majalah dsb.) tentang Search engine (google) yang digunakan untuk akses internet
·         Melakukan pelacakan alamat web melalui search engine                         (google).
·         Mengerjakan lembar kerja
            3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan
·         Menarik kesimpulan tentang pembelajaran search engine                         (google)


Pertemuan keempat ( 2 x 40 menit)
            1. Kegiatan Pendahuluan
·         Menayangkan tentang pelajaran minggu yang lalu
·         Menyampaikan tujuan pembelajaran
            2. Kegiatan Inti
·         Siswa membentuk kelompok diskusi
·         Mencari  informasi di media cetak (buku, majalah dsb.) tentang Search engine ( yahoo ) yang digunakan untuk akses internet
·         Melakukan pelacakan alamat web melalui search engine                         (yahoo )
·         Mengerjakan lembar kerja
            3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan
·         Menarik kesimpulan tentang pembelajaran search engine                         (yahoo )

E.     Sumber Belajar
Komputer, koneksi internet, lembar kerja, media cetak (buku, majalah dsb.)

F. Penilaian 
1. Teknik
Observasi dan Unjuk kerja
2. Bentuk Instrumen
Lembar observasi dan Uji prosedur
3. Soal/Instrumen
Observasi
a.      Tunjukkan perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet yang terinstall di computer!
b.      Tunjukkan situs yang menydiakan fasilatas search engine!
c.       Carilah situs tentang ilmu computer!
Uji Prosedur
a.      Bukalah internet dengan perangkat lunak yang telah terinstall di computer!
b.      Akseslah situs komersial, pemerintah, organisasi, dan pendidikan yang ada di internet!
Lembar observasi
Instrumen Skala Kuantitatif Nilai 1[(Jumlah / 8 )x10]
1 2 3 4
   1. Menunjukkan perangkat lunak untuk mengakses internet
2. Menunjukkan situs yang menyediakan fasilitas search engine
    Jumlah

Rubrik Uji Prosedur
Instrumen Skala Kuantitatif Nilai 1[(Jumlah/16 )x10]
1 2 3 4
1. Membuka perangkat lunak untuk mengakses internet
2. Penulisan domain
3. Membuka situs
4.
Mencari situs / informasi
    Jumlah

Mengetahui                                                                              Surabaya, 15 Juli 2011       
KepalaSekolah,                                                                        Guru Mata Pelajaran
                                                                                                


SUPARNO, S.Pd, SE, MM                                                      W I D O D O

1 komentar:

cuối cùng Chu Như vẫn không rõ vì sao tỷ tỷ áo trắng lại luôn ngủ, không ăn cơm.

- Thần tiên tỷ tỷ không ăn cơm, lần sau không cần mang cơm lên cho tỷ ấy nữa.
Vương Lâm bất đắc dĩ nói. Hắn cảm thấy chuyện này có chút loạn rồi. Không ngờ cô bé Chu Như lại gọi nữ thi kia là thần tiên tỷ tỷ, gọi mình là thúc thúc… Nếu một ngày kia, Chu Dật từ Đại La tinh trở về không biết khi nghe được như thế sẽ có biểu tình như thế nào?!

- Thế nàng không đói bụng sao? Nếu một ngày con mà không ăn cơm thì sẽ thấy rất đói.
Tiểu Như nhi mở to đôi mắt tròn to của cô bé thấy khó hiểu hỏi. Sau đó lại nói:
- Con đem bát cơm đặt bên cạnh tỷ để khi nàng tỉnh dậy sẽ ăn. Thúc không được cản con đâu đó.

Vương Lâm cười khổ, đang muốn nói chuyện bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía xa xa, trong miệng nói:
- Tiểu Như nhi, vào trong tháp!
dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập công ty
- Ah, người xấu lại tới nữa sao?! Bọn họ thật đáng ghét, cuối cùng vẫn tới!
Chu Như nhu thuận gật đầu, cầm lấy bát cơm, đi vào lại trong tháp.

Ở một năm trước, lục tục có những tu sĩ đến từ các tu chân quốc khác dùng chiêu bài

Posting Komentar