Jumat, 29 Juli 2011

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 5)Nama Sekolah
:
SMP NEGERI 20 SURABAYA
Mata Pelajaran
:
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Kelas/  Semester
:
IX  / Ganjil
Standar Kompetensi
:
1.       Memahami dasar – dasar penggunaan internet/intranet
Kompetensi Dasar
:
1.5. Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan internet
Indikator
:
·         Menjelaskan penyambungan internet melalui jaringan LAN
·         Melakukan transfer data dalam bentuk folder melalui jaringan LAN
·         Melakukan transfer data dalam bentuk file biasa melalui jaringan LAN
·         Mengedit dan mencetak data hasil tansfer.
·         Melakukan chating lokal melalui jaringan LAN
Alokasi Waktu
:
10 x 40 menit ( 5 pertemuan )


A. Tujuan Pembelajaran
siswa mampu
  • Melakukan penyambungan internet dengan melalui jaringan LAN
  • Melakukan transfer data dalam bentuk folder
  • Melakukan transfer data dalam bentuk file biasa
  • Mengedit dan mencetak data dengan menggunakan perintah sharing print  
  • Melakukan komunikasi dalam bentuk chating lokal

B.     Materi Pembelajaran
Penyambungan internet / intranet melalui jaringan LAN

C.    Metode Pembelajaran
Pendekatan Model CTL dan life skill

D.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan pertama ( 2 x 40 menit )
            1. Kegiatan Pendahuluan
·         Menanyakan kepada siswa tentang penyambungan internet
·         Menyampaikan tujuan pembelajaran

            2. Kegiatan Inti
·         Siswa membentuk  kelompok diskusi
·         Melakukan pengamatan   tentang beberapa cara penyambungan internet / intranet melalui jaringan LAN dengan memberikan IP·         Mencari  informasi di media cetak (buku, majalah dsb.) tentang cara penyambungan internet melalui jaringan LAN
·         Mengerjakan lembar kerja.


            3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan
·         Menarik kesimpulan tentang penyambungan internet

Pertemuan kedua ( 2 x 40 menit )
            1. Kegiatan Pendahuluan
·         Motivasi dan Apersepsi
·         Menyampaikan tujuan pembelajaran

            2. Kegiatan Inti
·         Mengetik dokumen dan menyimpan dalam bentuk folder
·         Membimbing siswa dalam melakukan transfer data dalam bentuk folder dengan menggunakan sharing and security data
·         Mengerjakan lembar kerja.

            3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan
·         Menarik kesimpulan tentang pembelajaran yang sudah dilakukan

Pertemuan ketiga ( 2 x 40 menit )
            1. Kegiatan Pendahuluan
·         Motivasi dan Apersepsi
·         Menyampaikan tujuan pembelajaran

            2. Kegiatan Inti
·         Mengetik dokumen dan menyimpan dalam bentuk file biasa
·         Membimbing siswa dalam melakukan transfer data dalam bentuk file biasa dengan menggunakan vypress Chat
·         Mengerjakan lembar kerja.

            3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan
·         Menarik kesimpulan tentang pembelajaran penyambungan internet menggunakan saluran dial – up

Pertemuan keempat ( 2 x 40 menit )
            1. Kegiatan Pendahuluan
·         Motivasi dan Apersepsi
·         Menyampaikan tujuan pembelajaran

            2. Kegiatan Inti
·         Membimbing siswa melakukan pengeditan terhadap dokumen hasil transfer.
·         Mencetak dokumen hasil edit dengan menggunakan sharing print
·         Mengerjakan lembar kerja.

            3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan
·         Menarik kesimpulan tentang pembelajaran yzn sudah dilakukan

Pertemuan kelima ( 2 x 40 menit )
            1. Kegiatan Pendahuluan
·         Motivasi dan Apersepsi
·         Menyampaikan tujuan pembelajaran

            2. Kegiatan Inti
·         Menjelaskan tentang tata cara dan etika dalam melakukan chating lokal
·         Membimbing siswa melakukan chating lokal dengan menggunakan program vypress Chat
·         Mengerjakan lembar kerja.


            3. Kegiatan Penutup
·         Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan
·         Menarik kesimpulan tentang pembelajaran yang sudah dilakukan

E.     Sumber Belajar
Komputer, koneksi internet, buku paket, lembar kerja, dsb.

F.     Penilaian 
1.      Tehnik
·               Tes tertulis
·               Unjuk kerja

2.      Bentuk Instrumen
·               Uraian
·               Uji prosedur

3.      Soal/Instrumen
·               Uraian
a.       Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap proses penyambungan jaringan   LAN  
·               Uji  Prosedur
b.      Melakukan tranfer data dalam bentuk folder
c.       Melakukan transfer data dalam bentuk file biasa
d.      Mengedit dan mencetak dokumen hasil tansfer
e.       Melakukan Chating lokalMengetahui                                                                              Surabaya, 15 Juli 2011       
KepalaSekolah,                                                                        Guru Mata Pelajaran
                                                                                                


SUPARNO, S.Pd, SE, MM                                                      W I D O D O

1 komentar:


Một ngày nọ, Vương Lâm đả toạ bên ngoài gian nhà đá, khi mở mắt ra thấy Chu Như đang rón ra rón rén từ trong bảo tháp đi ra, trong tay cô bé cầm một cái bát. Sau khi thấy Vương Lâm, cô bé nhè lưỡi ra một cái, chạy đến bên cạnh hắn nói:
- Thúc thúc, vừa rồi con đến gặp thần tiên tỷ tỷ nhưng cô ấy không ăn cơm.

Khi Chu Như được bốn tuổi, cô bé trộm chạy lên nhìn thấy nữ thi áo trắng trên bảo tháp. Sau đó, cô bé cứ ghi nhớ trong lòng, thỉnh thoảng còn chạy lên nhìn nữ thi này, không hề biết đến sợ hãi.

Thậm chí có một lần, cô bé mang theo bát cơm mà Vương Lâm đưa cho, muốn đem cho nữ thi này ăn.
dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập công ty
Đối với việc này, Vương Lâm lại dở khóc dở cười, nhưng cũng không trách mắng cô bé. Dù sao Chu Như còn nhỏ tuổi, hết thảy mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

Chẳng qua chuyện ăn uống này, hắn cũng phải giải thích một phen cho Chu Như, nhưng

Posting Komentar